Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Kadencja 2018 - 2023

Załączniki

Zarządzenie 1/2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (194.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 2/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (432.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 4/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 6/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 7/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018r. (419kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 8/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 9/2019 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2018 Wójta Gminy Walim z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy/ najmu oraz (172.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 10/2019 w sprawie w sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 11/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 12/2019 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2019 rok (601.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 13/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok (643.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 14/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Walim (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 15/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 16/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (411.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 17/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych (336.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 18/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, najem oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (394.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 19/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (194.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 20/2019 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2019 r. (292.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 21/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu (215.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 22/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (412.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 23/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Walim z dnia 14 stycznia 2019r w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 24/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu. (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 25/2019 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2019-2028 (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 26/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości II przetargu (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 27/2019 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę, najem oraz ustalenia czynszu dzierżawnego (407kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 28/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2018 (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 29/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (306.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 30/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 31/2019 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 591/1 położonej w Walimiu (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 33/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (257.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 34/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 35/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (188.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 36/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2019 r (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 37/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 30/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (182.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 38/2019 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewan (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 39/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (427.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 40/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r (368.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 41/2019 w sprawie monitoringu systemu teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji służących realizacji zadań publicznych w Urzędzie Gminy Walim (290.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 42/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (426.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 43/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (342.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 44/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 45/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Walim. (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 46/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 47/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (425.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 48/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (651.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub najem (669.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 50/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (376.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 52/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 343/2018 Wójta Gminy Walim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 53/2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz najmu socjalnego lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (213.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 54/2019 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem (207.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 56/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 55/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2019 roku (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_57/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (384.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 58/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Walim, powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 271/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2018-12-13 08:34:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2018-12-13 08:35:04
Ostatnia zmiana:2019-09-16 07:45:48
Ilość wyświetleń:861

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij